weg- en railverkeerslawaai

weg en railverkeer geluidbelasting fysi-kBij het opstellen of wijzigen van een bestemmingsplan is de overheid verplicht om een akoestisch onderzoek uit te voeren. Fysi-k kan voor u de hoogte van de geluidbelasting bepalen.

Als de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden (een te hoge geluidbelasting), worden mogelijke bron- en overdrachtsmaatregelen onderzocht. Als het niet mogelijk is om bron- of overdrachtsmaatregelen te nemen, dan moet de belanghebbende een hogere waarde aanvragen. Fysi-k verzorgt, indien noodzakelijk, de aanvraag en de motivering voor de procedure hogere grenswaarde.

Gedurende het akoestisch onderzoek vindt er altijd nauw overleg plaats met de toetsende instanties en de opdrachtgever, wat een voorspoedige vergunningsprocedure tot gevolg heeft.